Pracownia Archeologiczna Justyna Szymonik-Polak

Badania archeologiczne

Badania archeologiczne to prace mające na celu odkrycie przeszłości danego obszaru na podstawie materialnych pozostałości działań ludzi. Odsłaniane w trakcie prac badawczych relikty działań naszych przodków to między innymi: ślady dawnych budów – domów i budynków gospodarczych, szałasów, pieców wapiennych, chlebowych, garncarskich itp., pozostałości pól ornych i alei dojazdowych, terenów pozyskiwania materiałów (gliny, kamienia, rud żelaza i innych), relikty dawnych osiedli, pozostałości cmentarzy.

Badania archeologiczne wykonywane są na tzw. terenach ochrony konserwatorskiej, czyli na obszarach o udokumentowanej lub prawdopodobnej historii zagospodarowania. Zakres i rodzaj prac badawczych jest każdorazowo uzgadniany przez naszą firmę z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Badania archeologiczne przed budową

Badania archeologiczne wykonywane przed rozpoczęciem budowy są ważnym etapem procesu inwestycyjnego na obszarze wpisanym do rejestru zabytków lub objętym inną ochroną.

Wyróżniamy kilka rodzajów badań archeologicznych przed budową, w tym nadzory archeologiczne, badania sondażowe, badania wykopaliskowe czy przedinwestycyjne. Nasza firma w każdym przypadku uzgadnia rodzaj i zakres niezbędnych prac z inwestorem i wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Badania archeologiczne przed pozwoleniem na budowę – cena

Koszt badań archeologicznych jest obliczany odrębnie dla każdej działki na podstawie zaleceń badawczych wojewódzkiego konserwatora zabytków. Cena zależy od wielu czynników, w tym:

- od rodzaju i zakresu badań (w tym nie tylko powierzchni, ale też głębokości wykopów archeologicznych),

- od rodzaju stanowiska archeologicznego, który wpływa na rodzaj i ilość niezbędnych badań dodatkowych (np. badań antropologicznych na cmentarzach czy archeozoologicznych w przypadku innych stanowisk),

- od ilości niezbędnych prac związanych z konserwacją i dokumentacją pozyskanych zabytków,

- od rodzaju terenu i wymaganych prac, jakie należy podjąć, by wykonać badania archeologiczne (np. konieczność usunięcia warstwy betonu czy asfaltu pokrywających teren działki czy też usuwania drzew i karp wpłyną na podniesienie kosztów badań).

Gwarantujemy najwyższą jakość wykonanych badań.

Kontakt

tel: 602 668 084
e-mail: jszymonik-polak@wp.pl

Pracownia Archeologiczna Justyna Szymonik-Polak
Powałczyn 16
12-140 Świętajno

NIP 838-160-15-67
Regon: 120236534