Pracownia Archeologiczna Justyna Szymonik-Polak

Nadzór archeologiczny - podstawa prawna

Wszelkie prace archeologiczne, w tym w formie nadzoru archeologicznego, badania sondażowe, badania szerokopłaszczyznowe czy archeologiczne badania przedinwestycyjne wykonywane są na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz za jego pozwoleniem. Obowiązującą podstawą prawną nadzoru archeologicznego jest ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2003 nr 162, poz. 1568).

Informacje na temat ewentualnych badań archeologicznych wymaganych dla danego obszaru inwestor powinien uzyskać w chwili zakupu terenu. Zapisy dotyczące badań powinny znajdować się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub też w wydanych przez gminę warunkach zabudowy.

Nadzór archeologiczny, a podstawa prawna - czyli o czym warto pamiętać

Ważną kwestią, o której należy pamiętać jest to, że wszelkie ostateczne decyzje dotyczące rodzaju badań archeologicznych podejmuje wojewódzki konserwator zabytków. Oznacza to, że w przypadku, gdy zapis w MPZP mówi o „nadzorze archeologicznym”, urząd konserwatorski może nakazać wykonanie innego rodzaju badań archeologicznych. Wiele miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego powstawało w czasie, gdy określenie „nadzór archeologiczny”, lub też „strefa W ochrony konserwatorskiej” oznaczało obowiązek kontaktu z wojewódzkim konserwatorem zabytków w celu określenia rodzaju obowiązkowych badań archeologicznych. Dlatego też należy w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem inwestycji uzyskać odpowiednią decyzję urzędu konserwatorskiego.

Kolejną rzeczą, o której warto pamiętać, jest też ustawowy obowiązek uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na wszelkie prace archeologiczne. Nawet w przypadku, gdy posiadają Państwo zgodę konserwatora zabytków na prace budowlane czy inne działania przy zabytku, w której jednym z warunków jest przeprowadzenie badań archeologicznych lub nadzoru archeologicznego – należy uzyskać odrębne pozwolenie na te prace. Pracownia Archeologiczna Justyna Szymonik-Polak pomaga zgromadzić wszelkie niezbędne w tym przypadku dokumenty. Urząd konserwatorski ma 30 dni na przygotowanie wszelkich pozwoleń i decyzji od momentu złożenia odpowiedniego wniosku wraz ze wszystkimi obowiązkowymi załącznikami. Dlatego nie należy odkładać decyzji dotyczącej wyboru archeologa na ostatni moment.

Kontakt

tel: 602 668 084
e-mail: jszymonik-polak@wp.pl

Pracownia Archeologiczna Justyna Szymonik-Polak
Powałczyn 302
12-140 Świętajno

NIP 838-160-15-67
Regon: 120236534