Pracownia Archeologiczna Justyna Szymonik-Polak

Nadzór archeologiczny

Nadzór archeologiczny to jedna z najbardziej znanych odmian badań archeologicznych. Ich oficjalna nazwa to „badania archeologiczne w formie stałego nadzoru nad pracami ziemnymi”.

Badania archeologiczne w formie stałego nadzoru nad pracami ziemnymi dotyczą przede wszystkim inwestycji liniowych oraz inwestycji w miejscach o domniemanym istnieniu stanowisk archeologicznych. Zapisy o prowadzeniu prac ziemnych pod nadzorem archeologicznym znajdują się często w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, choć należy podkreślić, że ostateczną decyzję co do rodzaju badań archeologicznych na danym terenie podejmuje wojewódzki konserwator zabytków.

Czym się różni nadzór archeologiczny od innych rodzajów badań archeologicznych?

Przede wszystkim tym, że badania w formie nadzoru odbywają się w trakcie prac budowlanych, po uzyskaniu przez inwestora pozwolenia na budowę. Należy jednak podkreślić, że w trakcie trwania nadzoru, w przypadku natrafienia na nawarstwienia, relikty architektoniczne czy obiekty zabytkowe, obowiązkiem zarówno archeologa prowadzącego nadzór, jak i inwestora, jest zgłoszenie tego faktu do wojewódzkiego konserwatora zabytków. Dalsze postępowanie, w tym przekształcenie badań w formie nadzoru archeologicznego w badania wykopaliskowe, zależy jedynie od decyzji konserwatora zabytków. Dlatego też należy mieć na uwadze, że niekiedy nadzór archeologiczny może się przekształcić w inną formę badań wykopaliskowych.

Wszelkie badania archeologiczne poprzedzone są kwerendą dotyczącą historii danego obszaru, jego historycznej zabudowy oraz wykonanych wcześniej badań archeologicznych. Po zakończeniu prac badawczych tworzona jest wymagana prawnie dokumentacja, w tym sprawozdania z badań, opracowanie wyników badań i wniosków konserwatorskich dla danego obszaru.

Nadzór archeologiczny – cennik

Wycena badań archeologicznych w formie stałego nadzoru nad pracami ziemnymi wykonywana jest indywidualnie dla każdego inwestora. Koszt takich badań uzależniony jest zarówno od obszaru badań, jak i czasu ich trwania. Nasza firma udostępnia pełny kosztorys prac oraz przygotowuje wszelkie wnioski i dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na tego typu badania archeologiczne.

Kontakt

tel: 602 668 084
e-mail: jszymonik-polak@wp.pl

Pracownia Archeologiczna Justyna Szymonik-Polak
Powałczyn 302
12-140 Świętajno

NIP 838-160-15-67
Regon: 120236534