Pracownia Archeologiczna Justyna Szymonik-Polak

Nadzory archeologiczne

Badania archeologiczne w formie nadzorów prowadzone są w trakcie prac budowlanych czy robót ziemnych, zwłaszcza przy inwestycjach liniowych. Mają one na celu wykrycie, rozpoznanie i zadokumentowanie nieznanych wcześniej stanowisk i obiektów archeologicznych. Przedstawiamy wybrane fotografie z nadzoru archeologicznego przy pracach ziemnych związanych z budową wodociągu na trasie Kałęczyn – Rańsk, wykonanego na zlecenie Urzędu Gminy Dźwierzuty w 2015 roku. Na trasie wodociągu znajdowały się dwa znane z wcześniejszych badań powierzchniowych stanowiska archeologiczne, w obrębie których przeprowadzono badania wykopaliskowe. Ręcznie usunięto warstwy orne, następnie eksplorowano nawarstwienia antropogeniczne do uzyskania poziomu ziemi nienaruszonej przez człowieka. Po wykonaniu badań wykopaliskowych na tych dwóch odcinkach pogłębiano wykopy do wymaganego poziomu za pomocą sprzętu mechanicznego. Kolejne zdjęcia przedstawiają nadzór archeologiczny podczas prac ziemnych związanych z budową Centrum Analityczno-Badawczego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Prace zostały wykonane w latach 2010-2011 na zlecenie firmy Budimex S.A.. Nadzór odbywał się na terenie zespołu zabytkowych koszar wojskowych. W trakcie prac odkryto pozostałości dwóch budynków z lat 80-tych XIX wieku.

Badania sondażowe

Tzw. sondaże to rodzaj rozpoznawczych badań archeologicznych. Mają one na celu weryfikację istnienia stanowiska archeologicznego a także określenie zasięgu, charakteru i chronologii stanowiska. Prowadzone są przy zastosowaniu specjalistycznych metod badawczych w taki sposób, aby uzyskać jak najwięcej informacji przy najmniejszej możliwej ingerencji w substancję zabytkową. Powyżej wybrane fotografie z badań sondażowych przeprowadzonych na stanowisku nr VII w Stąpławkach w 2014 roku na zlecenie firmy „ŁUD”EX z Kętrzyna. Badania te miały na celu określenie zasięgu nowożytnej osady. W tym celu w centralnej części stanowiska założono wykop w kształcie krzyża, którego ramiona ciągnęły się w cztery strony aż do granic nowożytnej osady. Kolejne zdjęcia przedstawiają sondażowe badania archeologiczne mające na celu ustalenie przebiegu historycznych dróg w Szczytnie, na terenie ulic Żeromskiego i Plac Wolności, wykonane w 2014 i 2015 roku na zlecenie Gminy Szczytno. W tym celu założono kilka wykopów sondażowych przecinających ulice oraz dodatkowe wykopy w odpowiednio wybranych miejscach. Przeprowadzone badania sondażowe pozwoliły na określenie przebiegu dawnych ulic i chodników wraz ze sposobem ich utwardzenia, pozwoliły też na określenie dawnej linii zabudowy.

Badania wykopaliskowe

Badania wykopaliskowe prowadzone są na znanych i zweryfikowanych stanowiskach archeologicznych zagrożonych destrukcją, m. in. w wyniku planowanych inwestycji budowlanych. Prowadzone są one zarówno na terenie projektowanych dróg i autostrad jak i na działkach i terenach przeznaczonych pod zabudowę. Wybrane zdjęcia pochodzą z badań przedinwestycyjnych w Szczytnie, przeprowadzonych przy ulicy Plac Juranda oraz z badań ratowniczych w Palikówce. Prace w Szczytnie odbyły się w 2015 roku na zlecenie inwestora prywatnego, na terenie projektowanego budynku mieszkalno-usługowego. Odbywały się one na obszarze nawarstwień starego miasta Szczytno i pozwoliły na odkrycie fundamentów budynków gospodarczych z końca XIX i początku XX wieku oraz średniowiecznej fosy, zasypanej w czasach nowożytnych. Wykopaliska w Palikówce na terenie planowanej autostrady wykonano w 2009 roku. W ich wyniku odsłonięto pozostałości pradziejowej osady.

Sprawozdania, opracowania i dokumentacja

W trakcie wszystkich badań wykonywana jest pełna dokumentacja fotograficzna, rysunkowa i opisowa, przygotowywane sprawozdanie i opracowanie wyników badań. Pracownia Archeologiczna przygotowuje też karty ewidencyjne i adresowe zabytków i stanowisk archeologicznych. Ponadto wykonujemy opracowania historyczne, monografie gmin, powiatów i miejscowości.

Kontakt

tel: 602 668 084
e-mail: jszymonik-polak@wp.pl

Pracownia Archeologiczna Justyna Szymonik-Polak
Powałczyn 302
12-140 Świętajno

NIP 838-160-15-67
Regon: 120236534