Pracownia Archeologiczna Justyna Szymonik-Polak

Nadzór archeologiczny na budowie

Nadzory archeologiczne to jeden z rodzajów badań archeologicznych. Formę tą stosuje się głównie w dwóch przypadkach prac budowalnych, z których jednym są inwestycje liniowe. Przy takich wąskich wykopach, jakie są wtedy wykonywane, przeprowadzenie innych rodzajów prac archeologicznych byłoby często bardzo trudne. Badania w postaci nadzoru archeologicznego są też prowadzone przy inwestycjach znajdujących się w najbliższej okolicy stanowisk archeologicznych, często w przypadkach, gdy granice stanowiska nie są dokładnie znane.

Określenie „nadzór archeologiczny” ma charakter potoczny, taka nazwa badań archeologicznych nie została ujęta w Ustawie o Ochronie Zabytków czy innych przepisach prawnych, nakazujących uzyskanie stosownych pozwoleń. W dokumentach konserwatorskich i prawnych stosowane są określenia: badania archeologiczne w formie stałego nadzoru nad pracami ziemnymi lub pokrewne. Oznacza to, że, zgodnie z przepisami prawnymi, na „nadzór archeologiczny” należy uzyskać pozwolenie konserwatora zabytków tak, jak na inne rodzaje badań archeologicznych.

Nadzór archeologiczny przy budowie domu

Nadzór archeologiczny polega przed wszystkim na stałej obecności archeologa podczas prowadzonych prac ziemnych. Obowiązkiem badacza jest obserwacja odkrywanych nawarstwień i rozpoznanie ewentualnych obiektów archeologicznych i warstw kulturowych, a przede wszystkim zabezpieczenie odsłoniętego stanowiska archeologicznego. W trakcie tych prac archeolog wykonuje wymaganą prawem dokumentację fotograficzną i rysunkową, zbiera materiał zabytkowy, określa rodzaj, charakter i chronologię stanowiska archeologicznego. Przygotowywane jest też opracowanie wyników badań i sprawozdanie z badań. Taka sama dokumentacja jest też przygotowywana w przypadku, gdy w trakcie nadzoru nie natrafiono na stanowisko archeologiczne.

Nadzór archeologiczny na budowie

Badania archeologiczne w formie stałego nadzoru nad pracami ziemnymi prowadzone są w takim zakresie, w jakim budowa może ewentualnie wpłynąć na stanowisko archeologiczne. Zasada ta dotyczy zresztą wszelkich rodzajów badań archeologicznych. Oznacza to, że pracami archeologicznymi objęte zostaną te fragmenty działek budowalnych, na których będą prowadzone prace ziemne. Badania archeologiczne obejmą obszar pod budynkiem, przyłączami czy parkingiem, nie będą natomiast dotyczyć pozostałej powierzchni terenu.

Kontakt

tel: 602 668 084
e-mail: jszymonik-polak@wp.pl

Pracownia Archeologiczna Justyna Szymonik-Polak
Powałczyn 302
12-140 Świętajno

NIP 838-160-15-67
Regon: 120236534